شرکت شیو الکترونیک گلستان در سال ۱۳۸۵ با هدف طراحی و اجرای سیستم های هوشمند برای ساختمان های مسکونی تشکیل شد.توسعه شرکت تا امروز در قالب طراحی و اجرای هوشمند سازی،محاسبه دیماند انرژی الکتریکی ساختمان طراحی تابلوهای توزیع،طراحی و اجرای سیستم اتصال زمین مطابق با مقررات ملی ساختمان،طراحی و اجرای سیستم های اعلان حریق طراحی و جا نشانی داکت تاسیسات الکتریکی و همچنین نظارت بر اجرای صحیح همبندی به غیر از ساختمان های بلند مرتبه ادامه پیدا کرده است.