۱- ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در چهارچوب ضوابط و قوانین ایمن و آتشنشانی بر مبنای آیین نامه مشاوران آتش نشانی
۲- استفاده ازاستانداردهای طراحی معتبر وشناخته شده
۳- پاسخگویی در برابر تعهدات و مسئولیتها مطابق قرارداد منعقد شده و تضمین انجام به موقع تعهدات
۴- استفاده از نیروهای صلاحیت دار حوزه ایمنی و آتشنشانی
۵- استفاده از قطعات و ابزار استاندارد و مورد تایید سازمان آتش نشانی