۱- تدوین سناریو
۲- اجرا و نصب سیستم های اعلان و اطفای حریق
۳- اخذ تاییده از سازمان اتشنشانی