– سرویس و نگهداری تجهیزات اعلان حریق
– سرویس و نگهداری تجهیزات اطفای حریق